Tel: 0592 - 41 46 39 info@klussenbedrijfkoops.nl

Privacy verklaring Klussenbedrijf Koops

Versie (2 Juli 2019)

Inleiding

Deze verklaring opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. (Geldig per 25-05-2018).  In deze verklaring leest u hoe wij Klussenbedrijf Koops omgaan met uw persoonsgegevens en wat uw rechten zijn.

Organisatie

Klussenbedrijf Koops V.O.F.

Hoofdweg 139

9421 PA Bovensmilde

Tel: 0592-414639

Mail: info@klussenbedijfkoops.nl

Doel

Met deze privacyverklaring willen wij u informeren over hoe wij omgaan met de verwerking van persoonsgegevens, van alle potentiële klanten en klanten die diensten of producten afnemen van Klussenbedrijf Koops, in het kader van de Europese privacy verordening.

  • Onder potentiele klant verstaan wij: diegene die zich tot ons wendt met een informatievraag, aangaande een van de door ons aangeboden producten of diensten.
  • Onder Klant verstaan wij diegene die daadwerkelijk met ons een overeenkomst sluit ter afnamen van een van onze aangeboden producten.

Verwerkingsgrond

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van het aangaan van een overeenkomst.  Art 6 lid 1 onder B.

Er wordt met u een overeenkomst aangegaan of u verzoekt ons om voorsluiting van een overeenkomst het nodige te doen zodat deze tot stand kan komen.

Omschrijving verwerking

Potentiële klant

Als potentiële klanten slaan wij tijdelijk uw gegevens op om u optimaal van dienst te kunnen zijn. Wanneer u ons benadert slaan wij ten minste de volgende gegevens van u op: naam, emailadres en eventueel uw telefoonnummer. Deze gegevens zijn wij nodig zodat wij weten wie er geïnteresseerd is in een van onze aangeboden producten en/of diensten, zodat wij u optimaal wijze van dienst kunnen zijn.

Klant

Als klant slaan wij uw gegevens op om, na afloop van de aankoop van een van onze producten of diensten, u een goede service te kunnen verlenen. Wij slaan de volgende gegevens van u op: naam, adres, emailadres, telefoonnummer en geleverde producten en/of diensten. Tevens slaan wij uw gegevens in onze administratie op overeenkomstig de wet en regelgeving van de belastingdienst. De verwerking geschied digitaal en de opslag zowel digitaal als  op papier.

Ontvangers

Uw gegevens worden door ons verwerk met het administratieve programma Snelstart. Wij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de gegevens en Snelstart voor de programmatuur en de opslag ervan. Snelstart heeft passende wijze zijn organisatie en installaties ingericht om de veiligheid van de uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen. Meer info vindt u in de verwerkingsovereenkomst van Snelstart:

https://www.snelstart.nl/hubfs/Downloads/Algemene_voorwaarden/Verwerkersovereenkomst.pdf?t=1526558643194

Voor het overige geldt dat wij uw gegevens niet zullen delen met derden, tenzij dit voortvloeit uit wettelijke verplichtingen.

Bewaartermijn

Potentiele klanten

Gegevens van potentiele klanten worden opgeslagen zolang deze nodigzijn om tot overeenstemming te komen, maar ten hoogste na 30 dagen worden deze gegevens verwijderd, wanneer deze niet meer gebruikt worden.

Klanten

Gegevens van klanten staan op in onze administratie. Dit voor de duur van tenminste 7 jaren. Dit vanwege belasting wetgeving.  Gegevens in onze algemene administratie worden bewaard zolang dit nodig is.

Beveiliging

De ruimtes waar zich persoonsgegevens bevinden zijn afgesloten met cijfersloten. Alle computers zijn beveiligd met een uitgebreid antivirus programma. Wij proberen de gegevensbewerkingen zoveel als mogelijk digitaal te laten verlopen. Indien gegevens bewerk worden op papier zullen deze bewaard worden in een afgesloten ruimte dan wel worden vernietigd.

Beveiliging Snelstart

Snelstart heeft passende maatregelen genomen om de gegevens van onze klanten te beschermen. Daarnaast streeft Snelstart er naar dat de gegevens die wij via hun programma verwerken binnen de  Europese Economische Ruimte worden verwerkt en opgeslagen.

Recht van klanten

Recht op inzage.

U als klant heeft het recht om te allen tijde bij ons uw gegevens op te vragen die bij ons bewaard worden. Wil u gebruik van uw inzagerecht dat kunt u contact opnemen met ons doormiddel van telefoon, email of post.

Recht op rectificatie

Klopt er iets niet in de door ons bewaarde persoonsgegevens dan staat het u als klant vrij om ons te vragen of wij dit voor u willen aanpassen.

Recht van overdracht

Wil je dat wij uw gegevens overdragen aan een andere partij dan kunt u ons hiervoor benaderen.

Recht op vergetelheid

Wilt u dat wij uw gegevens uit onze systemen verwijderen? Dan zullen wij uw gegevens voor u verwijderen. Uit zonderingen hier op zijn: lopende orders en wettelijke bepalingen.

Recht op bezwaar

Voor onze verwerking geldt dat u bezwaar kunt maken tegen het verwerken van uw gegevens, echter hier geldt dat dit niet kan wanneer dit in strijd is met wettelijke bepalingen. Ook geldt dat u een moet onderbouwen waarom u wil dat wij stoppen met het verwerken van uw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

Heb je om wat voor reden dan ook een klacht over onze wijze van verwerking van persoonsgegevens dan mag u als klant een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik maken van uw rechten.

Wilt u gebruikmaken van uw rechten? Dan kunt u ons hiervoor telefonisch, pet email of per post benaderen.

Onze verplichtingen

Voor de verwerking van persoonsgegevens van klanten dienen we een grondslag te hebben. Onze verwerking vindt plaats op de grondslag: overeenkomst art 6.1b. Onze verwerking vindt plaats zodat wij een goede administratie kunnen voeren en u als klant optimaal van dienst kunnen zijn. Wij hebben niet meer gegevens van u dan die wij nodig zijn om onze producten en diensten aan u te leveren.

Uw gegevens zullen wij niet overdragen aan een derde partij. Een uitzondering hierop vormen verzoeken met een wettelijke grondslag.  Wanneer wij uw gegevens overdragen zullen wij u hiervan schriftelijk of per digitale post op de hoogte stellen.

Voor een goede dienstverlening zijn eerder benoemde gegevens die wij van u van verlangen noodzakelijk. Zonder deze gegevens kunnen wij u niet op een juiste wijze van dienst zijn.

In contact komen met Klussenbedrijf Koops?

Ga naar contact